Now showing items 1-20 of 54

  • AÇIK BİLİM VE KÜTÜPHANE KOMİSYONU YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu Yönergenin amacı, (1)Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, ...
  • AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Kapadokya Üniversitesi Açık Arşiv Sisteminde (KÜNASİS) depolanması ve bilim dünyasının hizmetine sunulmasına ilişkin usul ...
  • AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde faaliyet gösteren uzaktan, örgün ve sertifika programlarında açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile okutulacak derslere ilişkin usul ve esaslar ile Açık ve Uzaktan Öğretim ...
  • AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2024)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi’nde yürütülen Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.
  • AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2021)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde en az 1 (bir) yıl görev yapan akademik personelin, işbu yönergede belirlenen usul ve esaslar kapsamında akademik performans düzeyinin objektif bir şekilde ölçülmesi ve ...
  • AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN SINAV USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2021)
   Kapadokya Üniversitesi azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) UYGULAMA YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2021)
   Bu yönergenin amacı, (1) Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ...
  • BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU İLE DİĞER ETİK KURULLARIN ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2021)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde etik ilke ve değerleri yerleştirmek, akademik ve idari personelin yapacağı bilimsel araştırmalar, yayınlar, eğitim-öğretim faaliyetleri, birimler ve bireyler arası ilişkilerde ...
  • BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIM DESTEĞİ VE YAYIN TEŞVİK YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2024)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlere katılımını desteklemek ve öğretim elemanları tarafından yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve bilimsel ...
  • BİTİRME TEZİ/PROJESİ VE DERS ÖDEVİ/PROJESİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi önlisans/lisans programlarında Bitirme Tezi/Projesi ve Ders Ödevi/Projesi hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2023)
   Bu Yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bologna Eşgüdüm Komisyonunun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, ...
  • BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin önlisans ve lisans burslu ve burssuz programlarında/bölümlerinde eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, öğrencileri doğum yeri veya ikamet ...
  • ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2023)
   Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde yürütülen çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
  • DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2022)
   Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerini geliştirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla Danışma Kurulları oluşturmak ve bu kurulların çalışma usul ve ...
  • DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, değişim programlarının işleyiş, usul ve esaslarını düzenlemektir.
  • DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından başarıyla mezun olan, ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kapadokya Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere ...
  • DUMANSIZ HAVA SAHASI UYGULAMA YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2024)
   Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesinin personel, öğrenci, misafir ve diğer paydaşlarının tütün ürünlerinin zararlarından korunması ve Üniversite yerleşkelerinde temiz hava solunabilmesinin sağlanmasına yönelik ...
  • DUYURU VE BİLGİLENDİRME YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin iç ve dış paydaşları ile kamuoyunun, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal/kültürel/sportif faaliyetler hakkındaki bilgilere açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir ...
  • ENGELSİZ KÜN BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için alınması gereken önlemleri belirleyip, ...
  • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2018)
   Bu yönergenin amacı, (a) Kapadokya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemek, (b) Fikir ürünleri oluşturan veya geliştiren araştırmacıları, bu ...